Vester Såby Bylaug

Vedtægter

Vester SÃ¥by Bylaug

Vedtægter


 

Laugsvedtægter for Vester Såby Bylaug

1. FORMÃ…L

  1. Bylaugets formål er, at varetage medlemmernes fælles interesser og at samarbejde med foreninger og offentlige myndigheder.
  2. At arbejde for tilvejebringelse af midler og administrere disse midler til bylaugets forskellige formål.
  3. At bidrage til forskønnelse og vedligeholdelse af byen og dens omgivelser.
  4. At pleje fællesskabet mellem Vester Såby's beboere.

 

2.  MEDLEMMER
Enhver beboer i Vester SÃ¥by ( se bilag med kort ) er medlem af Vester SÃ¥by bylaug.
På generalforsamlingen fastsættes et årligt bidrag , der bruges til de i punkt et beskrevne formål. Bidraget er frivilligt.

3.  GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er bylaugets øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden midten af juni måned og indkaldes af bestyrelsen skriftlig og ved opslag med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden på ordinær generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Oldermandens beretning
  3. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Valg af revisor
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden senest én uge før generalforsamlingen.

4.   EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis én fra bestyrelsen, den samlede bestyrelse eller 25 medlemmer forlanger det med angivelse af emnet , der ønskes behandlet.
For ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler for indkaldelse m.v. som for ordinær generalforsamling.

5.   BESTYRELSE
Bestyrelsen består af mellem 5 og 7 personer, som afgår skiftevis med 3 og 4 hvert andet år. Valgperioden er 2 år, men genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 1 eller 2 suppleanter, hvis muligt.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger hvert år en oldermand.
Suppleanten har ikke bestyrelseskompetence og har ikke stemmeret. Suppleanten træder ind som fuldgyldigt medlem, hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Referat af bestyrelsesmøderne lægges på hjemmesiden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede og deltager i afstemningen.

Bylauget tegnes af oldermanden i forening med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særskilte opgaver, ikke-medlemmer kan deltage i sådanne udvalg.

6.   ÆNDRING AF LAUGSVEDTÆGTER
Ved beslutning om ændringer i denne vedtægt skal disse forelægges og vedtages på en ordinær generalforsamling.

7.   OPLØSNING AF BYLAUGET
Bylauget kan kun opløses efter vedtagelse på 2 af hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning.
Dagsorden skal være "Opløsning".
Der skal på disse ekstraordinære generalforsamlinger tages beslutning om, hvordan eventuelle midler skal anbringes.

Vedtægterne er revideret den 02.06.2013
VESTER SÃ…BY BYLAUG ETABLERET MARTS 1975

 

Kort over Vester SÃ¥by

Bilag til vedtægterne

Kortet herover viser Vester Såby og opland, hvor området indrammet med den blå streg angiver grænsen for hvem der kan blive medlem i bylauget.


^ Top